Algemene Voorwaarden
Erop Uitjes

Versie: 1.1
Datum: 05-10-2021

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij dat uitdrukkelijk anders is aangegeven:

ARTIKEL 1. DEFINITIES
De in de gebruiksvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.

1.1. Erop Uitjes: Gevestigd te 6125 AE Obbicht, Kempenweg 34, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75678446.
1.2. De Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die activiteiten aanbiedt via het platform van Erop Uitjes.
1.3. De Gast: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die gebruikt maakt van de functionaliteiten van de website.
1.4. De Dienst: de accommodatie, het uitje, het evenement of een andere (toeristische) activiteit aanbieden op de website.
1.5. Data: de gegevens/data die worden verstrekt door Aanbieder.
1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Erop Uitjes en Aanbieder krachtens welke Erop Uitjes de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.
1.7. Account: de online omgeving, welke aan de Aanbieder ter beschikking wordt gesteld, waarmee informatie over het bedrijf van Aanbieder kan worden gewijzigd/verwijderd/toegevoegd.
1.8. Website: de website van Erop Uitjes.

ARTIKEL 2. DE DIENST
2.1. De Dienst stelt de Gast in staat om eenvoudig en overzichtelijk informatie te krijgen van uitjes van verschillende Aanbieders uit verschillende regio’s. De dienst stelt de Gast daarnaast in staat om in contact te treden met een Aanbieder of om via een link doorgestuurd te worden naar de website van een Aanbieder.

2.2. De Dienst is door Gast direct te gebruiken zonder account.

2.3. Bij afname van de Dienst door Aanbieder kan Aanbieder na registratie direct inloggen op het Account.

2.4. Aanbieder dient de toegang tot het Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Aanbieder het wachtwoord strikt geheim te houden.
Erop Uitjes mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van Aanbieder na aanmelding met het bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Aanbieder gebeurt. Aanbieder is dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Aanbieder bij Erop Uitjes het gemeld dat een ander het wachtwoord kent.

2.4. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account, dient Aanbieder Erop Uitjes onverwijld op de hoogte te stellen en dient Aanbieder de (inlog)gegevens te wijzigen.

2.5. Bij gebruik van de Dienst worden persoons/bedrijfsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van persoon/bedrijfsgegevens gelden de bepalingen uit artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

3.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle facturen, diensten, werkzaamheden en overige verbintenissen van/met Erop Uitjes.

3.2 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3. Als één of meerdere van deze bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en dienen de nietige of vernietigde bepalingen zodanig te worden uitgelegd dat zij de inhoud van deze bepalingen zo dicht mogelijk naderen zonder in strijd te zijn met de wet.

ARTIKEL 4. GEBRUIKSREGELS

3.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

3.2. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het niet toegestaan om:
A. de Dienst te gebruiken zonder naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. In het bijzonder mag de Dienst niet worden gebruikt voor het zonder toestemming of noodzaak verzamelen of verspreiden van persoonsgegevens van derden;
B. de Dienst onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen;
C. de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere Aanbieders ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van de Dienst;
D. informatie waar het auteursrecht van Erop Uitjes en/of haar licentiegevers op rust te verspreiden, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
E. inloggegevens te delen met derden.

3.3. Wanneer Erop Uitjes een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door Aanbieder, of indien Erop Uitjes zelf constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden uit artikel 3 overtreedt, mag Erop Uitjes zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Erop Uitjes heeft hierbij het recht om Aanbieder af te sluiten van de Dienst of zijn Account te blokkeren.

3.4. Indien naar het oordeel van Erop Uitjes hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Erop Uitjes of van de
dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens,

lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Erop Uitjes gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

3.5. Erop Uitjes is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Erop Uitjes gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Aanbieder af te geven aan een derde die klaagt dat Aanbieder inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

3.6. Bij herhaaldelijke klachten over Aanbieder is Erop Uitjes gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

3.7. Erop Uitjes kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Aanbieder verhalen. Aanbieder weet dat hij/zij zich dient te houden aan de gebruiksregels in dit artikel en dat Aanbieder bij niet naleving van deze regels de rechten van derden kan schenden, waarvoor Aanbieder zelf aansprakelijk is.

ARTIKEL 5. VERKOOP

5.1. Tot stand komen van Overeenkomst
Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Erop Uitjes na ontvangst van de informatie en eerste betaling, dit schriftelijk (waaronder per e-mail) bevestigd.

5.2. Prijswijziging
In het geval van een prijswijziging, is Erop Uitjes verplicht om dit schriftelijk te communiceren, de Aanbieder staat dan in het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

5.3. Betalingsvoorwaarden, Automatische incasso SEO abonnement
5.3.1 Alle prijzen en bedragen vertoond op de website geven wij in Euro’s en deze zijn exclusief BTW, tenzij wij dit anders vermelden.

5.3.2 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, vindt de betaling voor de Diensten vooraf door middel van automatisch incasso of alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden plaats. Indien wordt betaald door middel van alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden, is Erop Uitjes gerechtigd om per transactie administratiekosten in rekening te brengen. Indien wordt betaald via automatische incasso, is het wel zo gemakkelijk dat de Aanbieder voor een toereikend bank- of girosaldo zorgt, zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. Het onterecht storneren van een incasso door de Aanbieder wordt in rekening gebracht. Aanbieder is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, hieronder verstaat Erop Uitjes het rekeningnummer en de tenaamstelling.

5.3.3 Indien nadrukkelijk in de Overeenkomst is overeengekomen dat betaling niet per automatisch incasso of alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden plaatsvindt, betaalt Aanbieder binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen per bankgiro. Indien geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen, geschiedt de betaling door Gebruiker binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

5.3.4 Buiten het geval genoemd in artikel 5.2. Erop Uitjes is tevens gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door Erop Uitjes te maken kosten voordoet. Erop Uitjes meldt deze prijsverhoging uiterlijk één (1) maand voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat. Aanbieder heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5.3.5 Indien de automatische incasso mislukt omdat het saldo ontoereikend is, wordt gestorneerd en/of anderszins is mislukt, krijgt Aanbieder daarvan automatisch bericht. Erop Uitjes zal in een dergelijk geval één of meermalen het verschuldigde bedrag opnieuw per automatische incasso proberen te incasseren. Indien het automatisch incasso twee of meer keer is mislukt en/of is gestorneerd, zal Erop Uitjes Aanbieder een factuur zenden met het verzoek de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk per overboeking te voldoen. Hierbij worden naast de reeds verschuldigde bedragen tevens administratiekosten van EUR 15,00 (vijftien Euro) excl. BTW in rekening gebracht. Indien de automatische incasso bij Aanbieder in het verleden, om welke reden dan ook is mislukt, wordt bij de eerstvolgende mislukte automatische incasso, reeds na de eerste mislukking een factuur toegezonden aan Gebruiker, waarin de hierboven vermelde administratiekosten zijn opgenomen.

5.3.6 Indien partijen uitdrukkelijk geen automatisch incasso overeen zijn gekomen, en Aanbieder de betaling niet binnen de in artikel 5.3.3 vermelde termijn heeft voldaan, zal Erop Uitjes een Aanbieder een herinnering zenden waarbij Erop Uitjes zich…

5.3.7 Indien Aanbieder de betaling niet binnen de afgesproken termijn voldoet, zal Erop Uitjes Aanbieder een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden en tevens aanmaningskosten van EUR 25,- (vijfentwintig Euro) excl. BTW in rekening worden gebracht.

5.3.8 Indien Aanbieder na de in artikel 5.3.5 bedoelde aanmaning nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de administratiekosten en aanmaningskosten, te voldoen, heeft Erop Uitjes het recht om: i) de Overeenkomst direct buitengerechtelijk te ontbinden, het verlenen van de Diensten te staken en alle Diensten en accounts te verwijderen, met dien verstande dat er geen ongedaanmakingsverplichting ontstaat en de door Aanbieder verschuldigde bedragen opeisbaar blijven; en/of ii) de vordering ter incasso uit handen geven. Aanbieder is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde administratiekosten en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 40,– (veertig Euro).

5.3.9 Indien Erop Uitjes kosten heeft moeten maken, welke kosten Erop Uitjes in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Aanbieder ook deze kosten aan Erop Uitjes te betalen.

5.4 Annuleren van Dienst
Indien de Dienst, voordat levering heeft plaatsgevonden, wordt geannuleerd, worden de eventuele als gevolg van de annulering opgekomen kosten aan de Aanbieder in rekening gebracht.

5.5 Annuleringsbeleid
Indien Aanbieder de Dienst wilt annuleren of opzeggen na het termijn kan dit ons e-mail adres (info@erop-uitjes.nl) ter onderwerp vermelding ‘Annulering Lidmaatschap’.

De Aanbieder staat in het recht om na een verlenging van het lidmaatschap per maand het lidmaatschap op te zeggen. Dit moet wel veertien (14) gedaan worden voor de automatische incasso.

ARTIKEL 6. KLACHTENPROCEDURE
6.1. Erop Uitjes neemt klachten en meldingen van misbruik op de Website of anderszins uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen, klachten, meldingen van misbruik, kan contact worden opgenomen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website of via de contactgegevens die onderaan de Algemene Voorwaarden vermeld staan.

6.2. Aanbieder kan klachten indienen over de Dienst, een Aanbieder alsmede de betalingen.
Aanbieder zal Erop Uitjes een redelijke termijn geven om een dergelijke klacht te behandelen. Als Erop Uitjes de klacht gegrond acht, zal Erop Uitjes naar eigen oordeel maatregelen treffen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het geheel of gedeeltelijk restitueren van de door de Aanbieder gedane betaling of na herhaaldelijke klachten het beëindigen van de samenwerking met een Aanbieder.

ARTIKEL 7. PROMOTIEPLATFORM
7.1. Erop Uitjes biedt uitsluitend een promotieplatform aan waarbij Aanbieder en Gast bij elkaar worden gebracht. Erop Uitjes maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen Aanbieder en Gast. Erop Uitjes draagt daarom zelf geen zorg voor het proces van, het aanbod, de levering en kwaliteit van diensten van Aanbieder; dit is de verantwoordelijkheid van de Aanbieder zelf. Erop Uitjes is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de voornoemde overeenkomst tussen Aanbieden en Gast.

7.2. De overeenkomst tussen Aanbieder en Gast komt tot stand op het moment en op de wijze zoals gesteld door Aanbieder. Naast de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen kunnen Aanbieders voorwaarden stellen aan het gebruik van hun diensten. Raadpleeg hiervoor de (algemene) voorwaarden van de betreffende Aanbieders. Erop Uitjes heeft geen invloed op deze voorwaarden en/of de totstandkoming.

7.3. Erop Uitjes spant zich in om de kwaliteit en het aanbod van de Aanbieder naar beste kunnen te controleren. Erop Uitjes kan echter niet garanderen dat de Aanbieder en het aanbod voldoen aan de kwalificaties zoals beschreven op de Website.

 

ARTIKEL 8. ONDERSTEUNING
8.1. Erop Uitjes zal zich inspannen ondersteuning te leveren bij levering van de Diensten in de vorm van telefonische support of hulp op afstand die naar het oordeel van Erop Uitjes ondersteunend en snel en eenvoudig kan worden uitgevoerd. Erop Uitjes biedt echter geen garanties over de reactietijden of mate van ondersteuning.

8.2. Gasten blijven te alle tijden zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst (het opdoen van informatie op de website) en het sluiten van overeenkomsten met Aanbieders.

ARTIKEL 9. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD
9.1. Erop Uitjes zal zich inspannen om de Dienst zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst.

9.2. Erop Uitjes heeft het recht de Dienst of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan.

9.3. Erop Uitjes mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gast en Aanbieder welkom, maar uiteindelijk beslist Erop Uitjes zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

9.4. Erop Uitjes heeft het recht om koppelingen met derden, naar eigen oordeel niet langer te onderhouden dan wel te laten vervallen.

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM
10.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij Erop Uitjes en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Erop Uitjes, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

10.2. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Aanbieder over te dragen. Het gebruik dat Aanbieder mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in de Overeenkomst is beschreven. Aanbieder zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Erop Uitjes en/of haar licentiegevers.

10.3. Erop Uitjes verstrekt hierbij Aanbieder een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Dienst te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

10.4. Erop Uitjes heeft het recht dit gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid niet te verstrekken of in te trekken indien Aanbieder niet heeft voldaan aan haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst.

10.5. Informatie, inclusief Data, die Aanbieder opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Aanbieder. Erop Uitjes heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.

10.6. Indien Aanbieder informatie stuurt naar Erop Uitjes, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Aanbieder Erop Uitjes een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Aanbieder nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1. Gast is er zich van bewust dat Erop Uitjes enkel bemiddelt in de totstandkoming van de overeenkomst tussen Gast en Aanbieder. Erop Uitjes is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst tussen Gast en Aanbieder. Immers wordt Erop Uitjes geen partij bij de overeenkomst tussen Gast en Aanbieder. De onderhavige Gebruiksvoorwaarden vormen de Overeenkomst tussen Gast en Erop Uitjes.

11.2. Erop Uitjes heeft geen invloed op de aanbiedingen en informatie van Aanbieders en de inhoud van overeenkomsten tussen Gast en Aanbieders. De Dienst wordt daarnaast kosteloos aan Gasten aangeboden. Erop Uitjes sluit haar aansprakelijkheid tegenover Gast daarom uit.

11.3. Indien de uitsluiting van aansprakelijkheid gezien de concrete omstandigheden rond de schadevoortbrengende gebeurtenis onredelijk is ten opzichte van Gast, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, of voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is Erop Uitjes jegens Gasten slechts aansprakelijk voor directe schade, zoals omschreven in artikel 7.1.

11.4. Erop Uitjes is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Gast en schade wegens door Erop Uitjes gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

11.5. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 4 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van EUR 100,- (exclusief btw).

11.6. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Erop Uitjes.

11.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Aanbieder de schade uiterlijk binnen één (1) maanden na ontdekking schriftelijk bij Erop Uitjes meldt.

 

11.8. In geval van overmacht is Erop Uitjes nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gast ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

ARTIKEL 12. PERSOONSGEGEVENS EN BEVEILIGING
12.1. De door Erop Uitjes te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Diensten, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Erop Uitjes zal bij de verwerking rekening houden met de vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Informatie over hoe Erop Uitjes omgaat met de persoonsgegevens van Aanbieders is te vinden in de privacyverklaring.

12.2. Erop Uitjes zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van Erop Uitjes bevinden.

12.3. Op de Website bevinden zich links naar websites van Aanbieders en overige derden. Deze Aanbieders en derden gaan op hun eigen manier om met persoonsgegevens. Erop Uitjes is niet aansprakelijk voor het privacy beleid van Aanbieders en derden.

ARTIKEL 13. DUUR EN OPZEGGING
13.1. Deze Overeenkomst gaat in zodra Aanbieder voor het eerst gebruikt maakt van de Dienst en de eerste betaling is ontvangen en wordt aangegaan voor bepaalde tijd van 1 (één) jaar.

13.2. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook is Erop Uitjes gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, de Dienst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Aanbieder opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. Erop Uitjes is daarbij niet verplicht Aanbieder uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Aanbieder wel om een kopie vragen, op kosten van Aanbieder.

13.3. Indien Aanbieder in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, is Erop Uitjes gerechtigd om de toegang tot de Dienst te blokkeren en de Overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 14. WIJZIGINGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN
14.1. Erop Uitjes behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.

14.2. Wijzigingen worden bekendgemaakt per e-mail aan Aanbieder, via de Dienst en/of via de Website. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

14.3. Indien Aanbieder een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Aanbieder tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 15. CORONA
15.1 Erop Uitjes biedt de mogelijkheid om de aantal maanden in een lockdown/ belastende maatregelen te compenseren na afloop van de Dienst wanneer deze niet verlengt wordt. Dit houdt in dat de periode van de lockdown/belastende maatregelen (bepaald door Erop Uitjes) aan het einde van de Dienst wordt verlengd zonder dat er kosten voor in rekening wordt gebracht. De automatische incasso zal in tijden van een lockdown/belastende maatregelen vanuit de overheid doorlopen.

15.2 Indien Aanbieder na afronding van de Dienst de compensatie wilt aanvragen moet dat in de laatste twee (2) maanden voor de afloop van de Dienst worden gedaan.

ARTIKEL 16. CONTACTGEGEVENS
15.1. Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden, kan contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens:

Erop Uitjes
Kempenweg 34
6125 AE Obbicht
06 4215 9239
info@erop-uitjes.nl